Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
  • Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.
  • İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.
  • Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
  • İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.
  • İlde devlete ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, taşınmaz malları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis etmek, kiraya vermek, korumak ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.
  • Kadroları Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.
  • Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.